Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Ό άδικος πλούτος πού πλούτισε τούς γιατρούς.ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ
Ό άδικος πλούτος πού πλούτισε τούς γιατρούςΚάποτε σέ μιά γνωστή οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες.
Είχε αρχίσει από τόν αρχηγό τής οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία, κατάκοιτος ορισμένα χρόνια καί θάνατος. Στή συνέχεια ή γυναίκα του καί τά παιδιά του τό ένα κοντά στό άλλο. Τώρα πρόσφατα πέθανε καί τό τελευταίο πέμπτο παιδί καί άπό πολύ πλούσια οικογένεια κατήντησε ή πιό φτώχειά, γιατί πουλούσαν τά κτήματα όσοόσο, γιά νά πληρώσουν γιατρούς καί έξοδα διάφορα.


Απορούσα, γι’ αύτήν τήν οικογένεια! Πώς νά συμβαίνουν τόσες άρρώστιες καί άτυχήματα σ’ αύτούς, ενώ άπό τά άτομα τής οικογένειας αύτής πού γνώρισα δέν φαίνονταν ή καλή περίπτωση, δηλαδή νά τούς δοκιμάζη ό Θεός σάν έκλεκτούς, άλλά μάλλον νά λειτουργούν οί πνευματικοί νόμοι τού Θεού.
Γιά νά είμαι πιό σίγουρος προσπάθησα νά μάθω άπό άξιόλογα γεροντάκια συμπατριώτες τους, καί έμαθα τά έξης: Ο άνθρωπος λοιπόν αύτός είχε βρει μιά σχετική περιουσία άπό τόν πατέρα του, άλλά στή συνέχεια τήν αύξησε μέ άδικίες.


Δηλαδή άν τού ζητούσε μιά χήρα δανεικά γιά νά παντρέψη τήν κόρη της καί θά τού τά έδινε μετά όταν θά άλώνιζε, αύτός τής ζητούσε ένα οικόπεδο πού είχε, καί έπάνω στήν άνάγκη τό έπαιρνε όσο όσο. Άλλος τού ζητούσε δάνειο νά πληρώση τήν Τράπεζα, καί θα τού τό έπέστρεφε μόλις μάζευε τά βαμβάκια, εκείνος τού ζητούσε ένα χωράφι, καί στήν άνάγκη ό άλλος τό έδινε όσο όσο, γιά νά μήν τόν κυνηγήση ή Τράπεζα. Άλλος τού ζητούσε λίγα δανεικά νά πληρώση τούς γιατρούς καί αύτός τού ζητούσε νά τού πουλήση τήν άγελάδα πού είχε, καί τήν έπαιρνε όσο όσο. Καί μέ αύτόν τόν τρόπο έμασε αύτήν τήν μεγάλη περιουσία.


Όλος λοιπόν αυτός ό γογγυσμός των πονεμένων άνθρώπων χτύπησε καί στά παιδιά του άκόμη, έκτος άπό αύτόν καί τήν γυναίκα του.
Έτσι λειτούργησαν οι Πνευματικοί νόμοι καί έκαναν καί αυτοί τό ίδιο γιά να πληρώνουν τούς γιατρούς καί έξοδα από τίς αρρώστιες καί τά ατυχήματα, πουλούσαν όσο όσο τά κτήματα καί από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί καί ένας ένας έφυγαν όλοι. Ό Θεός θα κρίνη φυσικά άνάλογα μέ τήν πολλή του άγάπη καί δικαιοσύνη.

Οι προηγούμενοι όμως πού άναγκάζονταν έπάνω στήν άνάγκη να τά πουλήσουν γιά να ξεχρεώσουν χρέη ή γιατρούς καί φτώχεψαν, αυτοί θα άνταμειφθούν άνάλογα τήν άδικία, ένώ οι άδικοι έξοφλούν καί αυτοί άνάλογα.


 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.  ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Ὁ φόβος καί ἡ χαρά στήν ὀρθόδοξη πνευματική ζωή". Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Γέροντας Χριστόδουλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους. ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016. 17/10/2016


Παρουσίασης τοῦ βιβλίου "Μυρίπνοος Εὐχαριστία", ἐκδόσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πρός τιμήν τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Δημητρίου.ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016. 16/10/2016


ΤΑ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ


ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ Κ. ΠΑΥΛΟΥ.ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016. 16/10/2016


»Λόγοι στον Άθω και Αντίλογοι στον Κόσμο» Για το μάθημα των Θρησκευτικών


" Ὁ Χριστός δέν εἶναι θεωρία, μά ζωή καί χαρά καί τά πάντα!" Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Κονάνος,ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016. 15/10/2016


" Ἡ μετάνοια κατά τήν ὀρθόδοξη παράδοση". Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Σάββας Ἁγιορείτης. ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016. 14/10/2016


" Ἡ Θεία Λειτουργία στήν ὅλη ἐκκλησιαστική ζωή". Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.Ἱερόθεος.ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016. 13/10/2016


"Ἀνδρέαν τόν Ἀπόστολον ἀνευφημήσωμεν, ὅτι προσήγαγεν ἡμᾶς, εἰς ἐπίγνωσιν Χριστοῦ" ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016. 11/10/2016 π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πολιούχου Πατρῶν


" Ὁ θάνατος καί ἡ ἀγάπη". Ὁμιλητής: Ὁ Ὁσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Νίκων, Γέροντας Ἱερᾶς Καλύβης Ἁγίων Ἀποστόλων, Σκήτης Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους. ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016. 10/10/2016


ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ